استعلام بهاء نصب کنتور عادی و دیماند ناحیه کهگیلویه

شماره: 394-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 8/8/96 لغایت 13/8/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 14/8/96
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/09