تجدید استعلام بهاء تست و تعویض کنتور عادی ناحیه کهگیلویه

شماره: 395-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 8/8/96 لغایت 13/8/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/8/14
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/08/29