تجدید استعلام بهاء نقاط لیکک (ضعف ولتاژ و تک پایه شهری لیکک)

شماره: 355-96
موضوع:
سپرده (ریال):
بانک:
مهلت خرید اسناد: 14/5/96 لغایت 18/5/96
تاریخ بازگشایی پاکات: 96/5/22
روزنامه های درج آگهی:
تاریخ درج: 1396/10/16